bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 1934-cü iyunun 30-da yaranıb


Məqsəd və vəzifələri

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı professional bəstəkar və musiqişünasların müstəqil ictimai yaradıcılıq təşkilatı olub, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və qəbul etdiyi Nizamnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir.

İttifaq öz fəaliyyətində Azərbaycan musiqi sənətinin yaradıcılıq çoxcəhətliliyini, milli musiqi klassikasının və dünya musiqi mədəniyyətinin ən yaxşı ənənələrinin qorunub saxlanması və yeniləşdirilməsi prinsiplərini əsas götürür.


Qəbul qaydaları

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına bəstəkarlıq və ya musiqişünaslıq ixtisasları üzrə ali təhsiləmalik bəstəkar və musiqişünaslar qəbul olunur.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına qəbul olunan şəxs İdarə heyətinə aşağıdakıları təqdim edir:

1) ərizə və tərcümeyi-hal;

2) musiqi əsərlərinin və ya musiqişünaslıq işlərinin yazıldığı, ifa və nəşr olunduğu tarix göstərilməklə siyağısı;

3) yaradıcılıq işləri:

bəstəkarlar üçün: ali məktəbi bitirdikdən sonra yazılmış, ifa və ya nəşr olunmuş musiqi əsərləri;

musiqişünaslar üçün: ali məktəbi bitirdikdən sonra dərc olunmuş elmi-tədqiqat, tənqidi və publisistik işlər, qəbul olunan şəxsin Azərbaycan musiqisinin təbliği sahəsindəki fəaliyyətini əks etdirən materiallar;

4) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvlük stajı 5 ildən az olmayan iki üzvünün zəmanəti. Zəmanətdə 23 əhəmiyyəti iş haqqında rəy öz əksini tapmalıdır;

5) İttifaqa qəbul olunmaq barədə ərizə yəverildiyi gündən 3 ay müddətindən gec olmayaraq baxılmalıdır.

Bəstəkarlar İttifaqının üzvlük bileti təqdim olunur.


Təşkilat-quruluşu

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Ali rəhbər orqanı 5 ildə bir dəfə çağrılan Qurultaydır.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Qurultayı:

      1. Bəstəkarlar İttifaqı İdarə heyətinin, Təftiş komissiyasının, Azərbaycan Musiqi İnformasiya Mərkəzinin və Azərbaycan Musiqi Fondu İdarə heyətinin hesabatlarını dinləyir və təsdiq edir;

      2. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə heyətinin sədrini gizli səsvermə yolu ilə seçir;

     3. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə heyətinin və Təftiş komissiyası üzvlərinin sayını müəyyənləşdirir və gizli səsvermə yolu ilə onları seçir;

      4. Azərbaycan Musiqi Fondunun İdarə heyətini gizli səsvermə yolu ilə seçir.

     Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının icraçı orqanı Qurultayda gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyətidir. O, qurultaylar arasında İttifaqın fəaliyyətinə bütünlüklə rəhbərlik edir.

     Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyəti katibliyin sayca tərkibini müəyyən edir və Sədrin təqdimatı ilə katibləri açıq səsvermə yolu ilə seçir.

     Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Qurultayının, Plenumlarının, İdarə heyətinin və Katibliyin qərarları Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının bütün üzvləri və təşkilatları üçün məcburi sayılır.


Hüquqi mövqevi

     Bəstəkarlar İttifaqı adından vəkalətnamələr, müqavilələr və digər sənədlər İttifaqın İdarə heyətinin Sədri və Birinci katibi, baş mühasibi tərəfindən imzalanır.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə heyətinin sərəncamına aşağıdakı təşkilatlar daxildir:

Azərbaycan Musiqi Fondu,
Musiqi İnformasiya Mərkəzi.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı öz möhür və ştampına malikdir.

         © Musigi Dunyasi, 2000