bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

ABASOVA ELMİRA ƏBDÜLHƏMİD QIZI

1932-ci il yanvarın 10-da anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1962)
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1967)
Professor (1980)
"Qırmızı Əmək Bayrağı" Ordeni (1981)

ƏSƏRLƏRİ: "İstoric azerbaydjanskoy muzıki" dərsliyində "Uzeir Qadjibekov" fəsli. B., "Maarif", 1992; "Üzeyir Hacıbəyov" Ensiklopediyasında 20-yə yaxın məqalə. B., "Azərbaycan", 1996; Узеир Гаджибеков - основоположник компрозиторской школы Азербайджана. "XX əsr Azərbaycan musiqisi" e/m toplusu. B., "Elm və həyat", 1997; Вторая симфония Кара караева. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi" e/m toplusu. B., "Elm", 1999; О наваторских тенденциях в творчестве Кара Караева. B., "Yeni nəsil", 2000; Николай Сименович Чумаков. Очерк жизни и педагогической деятельности. B., "Yeni nəsil", 2000; Людмила владимировна карагичева. "Musiqi dünyası" jurnalı, №3-4, 2000; Narmina Alieva. "Şərqi" jurnalı, №1, 2001; Xurşud Aqaeva. "Şərqi", №2, 2001; О моей ректорской деятельности. "Şərqi", №2, 2001; Şostakoviç və Azərbaycan simfonizmi. "Musiqi dünyası", №3-4, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


ABDULLAYEVA MUNİSƏ HİDAYƏT QIZI

Musiqişünas, 1947-ci il iyunun 27-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


ABDULLAYEV NAMİQ YAQUB OĞLU

Musiqişünas, 1951-ci il iyunun 27-də anadan olub.
Fəlsəfə elmləri namizədi (1994)

ƏSƏRLƏRİ: Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


ABDULLAYEVA SƏADƏT ABUTALIB QIZI

1940-cı il yanvarın 18-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1968)
Dosent (1981)

ƏSƏRLƏRİ: Azerbaydjanskac instrumentalhnac muzıka. M., "Muzıka", 1990; Nizami poeziyasında Azərbaycan xalq musiqi janrlarının əksi. "Nizaminin poetik, fəlsəfi və musiqi dünyası" toplusu. B., "Elm", 1991; Историография азербайджанских народных музыкальных инструментов. B., N.Tusi ad. ADPİ-nun nəşri, 1991; Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin öyrənilməsinin əsas istiqamətləri. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri" e/m toplusu. B., ADK-nın nəşri, 1992; Азербайджанские народные музыкальные инструменты в миниатюрах "Хамсе" Низами. AEA-nın "Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət" e/m toplusu (IV buraxılış). B., 1994; Rübabın izi ilə. "Azərbaycan musiqisi: tarix və müasir dövr" e/m toplusu. B., ADK-nın nəşri, 1994; Rud, bərbad və ud çalğı alətləri haqqında mühakimələr. "Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət" (VII buraxılış). B., 1995; Azərbaycan xalq çalğı alətləri və orkestrləşdirmə (həmmüəllif - S.Ələsgərov). Dərslik. B., "Maarif", 1996; Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin ölçülməsi. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri" (III buraxılış). B., "Elm", 1999; Народный музыкальный инструментарий Азербайджана. Монография. B., "Elm", 2000. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


AĞAYEVA SÜRƏYYA XOSROV QIZI

1947-ci il aprelin 29-da anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1979)

ƏSƏRLƏRİ: Yaxın və Orta Şərq musiqi sənətinin inkişafında Azərbaycan musiqişünaslarının rolu (XIII-XV əsrlər). Борбад и художественные традиции народов Ближнего Востока и Средней Азии" (Bərbədin 1400-illiyinə həsr olunub). Beynəlxalq simpoziumun materialları, Düşənbə, Deniş, 1990; XIII-XV əsrlərdə Azərbaycan musiqi elminin inkişafında sosial aspektrlər. "Azərbaycan qədim və orta əsr bədii mədəniyyətinin inkişafında sosial aspektlər" e/m toplusu. B., 1990; Yaxın və Orta Şərq musiqi elmində ritm problemlər. "Yaxın və Orta Şərq me'marlığı və sənəti" Beynəlxalq konfransının materialları. B., 1992; Orta əsrlərdə Azərbaycan vokal sənəti. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri". B., ADK, 1993; "Ədvar" musiqi risaləsi (XVIII əsr). "İncəsənət və sənətşünaslıq". B., 1993; Fərabi. "Kitabu'l-musiqi əl-Kəbir" (1). "Musiqi məcmuəsi", №443, İstambul, 1993; Fərabi. "Kitabu'l-musiqi əl-Kəbir" (2). "Musiqi məcmuəsi", №444, İstambul, 1994; Fərabi. "Kitabu'l-musiqi əl-Kəbir" (3). "Musiqi məcmuəsi", №445, İstambul, 1994; Orta əsr təsviri sənətində nəfəsli çalğı alətləri. "Musiqi məcmuəsi", №450, İstambul, 1995; Orta əsr muğam nəzəriyyəsinin Türk qolunun xüsusiyyəti. İCTM Beynəlxalq konqresinin materialları /ingilis dilində/, Finlandiya, 1995; Füzuli və musiqi. "Musiqi məcmuəsi", №451, İstambul, 1995; Tofiq Quliyevin 80 illiyi. "Musiqi məcmuəsi", №459, İstambul, 1997; Elm işığında "Qulam Şadi" hadisəsi. "Musiqi məcmuəsi", №462, İstambul, 1998; Türk musiqisində "Ədvar". "Musiqi məcmuəsi", №463, İstambul, 1999; "Kitab əl-Ədvar" Leyden əlyazması. İCTM beynəlxalq konqresinin materialları. /ing.dil./, İstambul, 1999; Əbdülqadir Mərağidə türk çalğıları. "Musiqi məcmuəsi", №468, İstambul, 2000.


AXUNDOVA NİGAR VƏLİ QIZI

1953-cü il mayın 27-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1995)

ƏSƏRLƏRİ: Qadınlar musiqidə. "Musiqi dünyası" jurnalı, №1, 1999; Ex orient a lux. /ing. dil./ "Caspian" jurnalı, B., 1999; Lüsernada keçirilən musiqi festivalı "Composer in residence" - Firəngiz Əlizadə. "Musiqi dünyası", №1, 2000; Azad Əliyevlə müsahibə /İfaçılıq rubrikasında/. "Musiqi dünyası", №2, 2000.

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000