bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

MAHMUDOVA CEYRAN EMİN QIZI (CEYRAN SABİTOĞLU)

1964-cü iyulun 19-da anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1994)
Dosent (2001)

ƏSƏRLƏRİ: Azərbaycan təsniflərinin öyrənilməsi probleminə dair. /Bərbədin 1400 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumun materialları. Düşənbə, Deniş, 1990; Qəzəl ilə təsnifin əlaqəsinə dair. B., Qobustan toplusu, 1, 1991; Təsniflərdə və xalq mahnılarında bayatı janrının təcəssümünün müqayisəli təhlili. AEA-nın Me'marlıq və incəsənət İnstitutunun Xəbərlər toplusu. B., 1, 1997; Azərbaycan xalq mahnılarında rədif, təkrar söz və ifadələrin musiqi təcəssümü haqqında. Xəbərlər. B., 1, 1998; Azərbaycan şifahi ən'ənəli musiqisində heca vəzninə aid poetik janrıların təcəssümünün bə'zi cəhətlərinə dair. Xəbərlər. B., 1, 1998; Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarında beş hecalı mətnlərin təzahürü. Xəbərlər. B., 1, 2000; Mahnılarda yaşayan poeziya. /Ə.Əlibəyli/. Musiqi dünyası jurnalı. 2, 2000; Rəsul Rza və Azərbaycan musiqisi. Qobustan toplusu. 2, 2001; Fikrət Əmirovun mahnılarında söz ilə musiqinin qarşılıqlı əlaqəsinin bə'zi məqamları haqqında. Musiqi dünyası. 3-4, 2001; Zərif gözəllik qəlb sirdaşı... /C.Cahangirov/, Musiqi dünyası. 3-4, 2001.

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001).
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


MAHMUDOVA GÜLZAR RAFİQ QIZI

1970-ci il noyabrın 9-da anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (2000)

ƏSƏRLƏRİ: . AEA-nın Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət e/m toplusu. B., Təbib, 1995; -.Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. B., 1997; . Azərbaycan incəsənətinin aktual problemləri e/m toplusu. B., Elm, 1997; . Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. B., Elm, 1998; . Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. B., Elm, 1999; . Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu. B., Elm, 1999; .Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. B., Elm, 2000; .İncəsənət və me'marlığın tədqiqat problemləri e/m toplusu /II buraxılış/. B., 2000; . Metodik tövsiyyələr. B., 2001; Xüsusi pedaqoji hazırlıq üzrə proqram./BMA-nın tələbələri üçün tədris proqramı/. B., 2001; / ./, Şərqi jurnalı. 2, 2001; / . " "/. Narodnıy instrumentariy Azerbaydjana/. Şərqi, 2, 2001; . İncəsənət və mədəniyyətin problemləri e/m toplusu. B., Çaşıoğlu, 2001; . İncəsənət və mədəniyyətin problemləri e/m toplusu. B., Çaşıoğlu, 2001; ; . Azərbaycan Respublikası Təhsil cəmiyyəti BİLGİ dərgisi. Təhsil. Mədəniyyət. İncəsənət. B., 2001; . Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu. B., Elm, 2001; . Monoqrafiya. B., Adiloğlu, 2001.

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 2001).
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 2001).
Gənc musiqişünasların Ü.Hacıbəyov ad. I Respublika müsabiqəsinin laureatı (1994)


MAHMUDOVA ŞƏHLA HƏSƏN QIZI

1956-cı il mayın 6-da anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1994)
Dosent (1995)

ƏSƏRLƏRİ: Yeni mərhələdə /Ü.Hacıbəyov yaradıcılığının tədqiqi barədə/. Ədəbiyyat və incəsənət qəz., 14.12.1990; Muğamda intonasiya inkişafının bə'zi xüsusiyyətləri. Yaxın və Orta Şərq ölkələri musiqi mədəniyyətinin inkişaf problemləri ümumittifaq konfransının materialları. B., 1991; Kiçik problemlər. Mədəniyyət qəz., 12.12.1991; "". " " e/m toplusu. B., 1991; .Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri, /I buraxılış/. B., 1992; Muğamda mövzu anlayışı məsələsi haqda. XX əsr Azərbaycan musiqisi e/m toplusu /I buraxılış/. B., ADK-nın nəşri, 1994; M.Mirzəyevin yaradıcılıq üslubunun Şərq motivləri vokal silsiləsində təzahür edən bə'zi xüsusiyyətləri. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu /II buraxılış/. B., 1996; Muğamda mövzunun təhlilinə dair. Elmi-metodik iş. B., 1996; Tematizm azerbaydjanskoqo muqama. Monoqrafiya. B., Şur, 1997; D.Şostakoviçin yapon şairlərinin şe'rlərinə bəstələdiyi vokal silsilənin bə'zi üslub xüsusiyyətləri. İncəsənət və mədəniyyət problemləri e/m toplusu. B., 1997; Ü.Hacıbəyovun portretinə ştrixlər. XX əsr Azərbaycan musiqisi /II buraxılış/. B., 1997; Ölməz mahnılar müəllifi /S.Rüstəmov - 80/. Elm və həyat jurnalı, 2, 1997; BMA-nın tələbələri üçün Xarici ölkələrin musiqi tarixi fənni üzrə tədris proqramı. B., 1997; Demokratiyanı anarxiyaya çevirməyək /L.İmanovla müsahibə/. Qobustan toplusu, 1, 2, 1998; Yaxın, uzaq diyarlarda sevilən musiqi /M.Mirzəyev - 60/. Mədəniyyət qəz., 05.02.1998; Balalara yeni töhfə. Mədəniyyət, 05.02.1998; Nizami-Qarayev: Yeddi gözəl (Ədəbi poema ilə balet librettosunun müqayisəli təhlili) /həmmüəllif F.Əliyeva/. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri /III buraxılış/. B., 1999; Bahar rayihəli nəğmələr müəllifi. /O.Zülfüqarov - 70/. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 1999; Həqiqət sorağında /M.Musorqski/. Musiqi dünyası, 1-2, 2000; Milli ən'ənələri yaşadan bəstəkar /S.Ələsgərov/. Musiqi dünyası, 1-2, 2000; BMA-nın tələbələri üçün Musiqi tarixi fənni üzrə tədris proqramı. B., 2000; BMA-nın tələbələri üçün Musiqi tənqidi fənni üzrə tədris proqramı. B., 2000; - . Azərbaycan-İrs toplusu, 4-5, 2000; Müəllimim haqqında söz /G.Hüseynova haqqında/. Musiqi dünyası, 3-4, 2001; İlahi barmaqlar /Ş. Eyvazova haqqında/. Azərbaycan qadını jurnalı, 2-3, 2001. Sehrli səslər evciyi televiziya verilişinin müəllifi və aparıcısı (1974 - 1994).

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001)
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


MEHDİYEVA NAİLƏ MEHDİ QIZI

1932-ci il aprelin 21-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1968) Dosent (1973)

ƏSƏRLƏRİ: Tofiq Quliyev. Broşür. B., Şur, 1992; . " " dərsliyində fəsil. B., Maarif, 1992; Qara Qarayevin Don Kixot filminə musiqisi. XX əsrin Azərbaycan musiqisi /I buraxılış/. B., ADK-nın nəşri, 1994.


MƏLİKOVA ŞİRİN ARİF QIZI

1963-cü il dekabrın 20-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1998)

ƏSƏRLƏRİ: "" . - "" / . ., 1, 1990; . V " ". ., 1992; . " " //. " " toplusunda /52-ci buraxılış/. Skople, 1993; Niyazinin Çitra baletinin musiqi dramaturgiyası və quruluşu məsələsinə dair. XX əsrin Azərbaycan musiqisi e/m toplusu /I buraxılış/. B., ADK-nın nəşri, 1994; .. XX əsr Azərbaycan musiqisi /II buraxılış/. B., Elm və həyat, 1997; . Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri. B., 1999; . Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu. B., 1999; "" . "" . İncəsənət və mədəniyyətin problemləri e/m toplusu. B., 1999; - "" . İncəsənət və mədəniyyətin problemləri e/m toplusu. B., 1999; "" . Monoqrafiya. B., Gənclik, 1999; "" . Monoqrafiya. B., Gənclik, 1999; . " " e/m toplusu. B., Çaşıoğlu, 1999 /məqalə həmin il Gənclər və İdman Nazirliyinin mükafatına layiq görülüb/; -. " " e/m toplusu. B., Çaşıoğlu, 1999; . " "e/m toplusu, /II buraxılış/. B., Çaşıoğlu, 2000; "" . " " e/m toplusu, /II buraxılış/. B., Çaşıoğlu, 2000; . " " e/m toplusu /III buraxılış/. B., Çaşıoğlu, 2001; . " - 2" e/m toplusu. B., Elm, 2001.

Respublika elmi konfranslarında məruzə və çıxışlar (1990 2001).
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 2001).


MƏMMƏDOV HACIBABA GÜLMƏMMƏD OĞLU

1947-ci il noyabrın 15-də anadan olub

Silsilə radio verilişlərinin ssenari müəllifi: Unudulmaz ifalar, Yubileylər, portretlər, Arzu, Azərbaycanın musiqi aləmində, Bəstəkarlarımızın iş otağında, El sənətkarlarımız, Şirin arzular, Musiqi nəşrləri, Yeni lent yazıları, Fond fonotekasının rəflərində, Səslər muzeyi, Nəğməli ömürlər, Xatirələr yada düşür, Musiqi lektoriyası, Dünya musiqi xəzinəsindən, Səs xəzinəmizdən, Klassik musiqi inciləri, Dünyanın məşhur musiqi kollektivləri və s. (1990 2001).


MƏMMƏDOVA RƏ'NA AZƏR QIZI

1950-ci il fevralın 27-də anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1981)
Sənətşünaslıq doktoru (1990)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (2001)
Professor (2001)

ƏSƏRLƏRİ: . " " e/m toplusu. B., Elm,1993; . " ". B., Elm, 1995; . İncəsənət və me'marlığın tədqiqat problemləri e/m toplusu. B.,Çaşıoglu, 1999; Səhnəmizin Məcnunu. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 1999; " " . Metodik göstəriş. B., Təhsil Nazirliyi, 1999; " ". Metodik göstəriş. B., Təhsil Nazirliyi, 1999.

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 2001).


MƏMMƏDOV TARİYEL AYDIN OĞLU

Musiqişünas, 1949-cu il fevralın 28-də anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1983)
Sənətşünaslıq doktoru (1989)

ƏSƏRLƏRİ: Xuraman və Fidan Qasımovalar./azərb., rus və ing. dil./, buklet, B., İşıq, 1990; CIOFF beynəlxalq təşkilatının prezidenti cənab Kari Berqholmla müsahibə. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 2000; Pianoçu Vaqif Sadıxovla müsahibə /İfaçılıq rubrikasında/, Musiqi dünyası, 2, 2000; U.Prentislə müsahibə /Görüşlər rubrikasında/. Musiqi dünyası, 3-4, 2000; Azərbaycan xalq-professional musiqisi: aşıq sənəti. Musiqi dünyası, 1-2, 2001; Musiqi xadimləri ilə musahibələr: V.Babayev, F.Hüseynov, Ç.Məmmədov, S.Babayev./Görüşlər rubrikasında/.Musiqi dünyası, 3-4, 2001; Azərbaycan xalq-professional musiqisi: aşıq sənəti. /Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti/, B., 2001.

İnternet layihələrinin müəllifi:Musiqi dünyası jurnalının elektron versiyası. /azərb.,rus,ing. dil./. http://musigi-dunya.az (1999 2000); Vaqif Mustafazadə. Rəsmi sayt. /azərb., rus, ing. dil./. http://vaqif.musigi-dunya.az; (2000); Azərbaycan diskoqrafiyası saytı. /azərb., ing. dil./. http://diskografiya.musigi-dunya.az (2001). İnternet layihələrinin rəhbəri: Azərbaycanın bəstəkarları və musiqişünasları. Rəsmi sayt. /azərb., rus, ing. dil./. http://composers.musigi-dunya.az; (2000); Qara Qarayev. Rəsmi sayt. /azərb., rus, ing. dil./. http://qara-qaraev.musigi-dunya.az /azərb., rus, ing. dil./ (2001). http://musakademiya.musigi-dunya.az (2002), /azərb., rus, ing. dil./http://elirbary.musigi-dunya.az (2002) /azərb., rus, ing. dil./, http:// musbook.musigi-dunya.az (2002) /azərb., rus, ing. dil./, http//harmony.musigi-dunya.az (2002) /rus, ing. dil./, intellekt.musigi-dunya.az (2002) /azərb., rus, ing. dil./

Dövri mətbuatda məqalələr (1990 2001).

 

         © Musigi Dunyasi, 2000