bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

İBRAHİMOVA RUQİYYƏ TƏL'ƏT QIZI

1966-cı il oktyabrın 24-də anadan olub.

Yerli mətbuatda məqalələr (1998 - 2001)

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1998 - 2001)


İMANOV RAUF SƏFA OĞLU

1943-cü il dekabrın 18-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


İMANOVA ÜLVİYYƏ İSMAYIL QIZI

1944-cü il oktyabrın 25-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1990)
Dosent (1994)

ƏSƏRLƏRİ: Azərbaycan musiqisində neoklassisizm təmayulunun yaranması və inkişafı haqqında. XX əsrin Azərbaycan musiqisi e/m toplusu /I buraxılış/. B., 1994; Yorulmaz tədqiqatçı musiqişünas və pedaqoq. /S.Qasımova haqqında/. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 2000; Razmışlcc vslux. Şərqi jurnalı, 2, 2001.

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 2001).
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 2001).


İSAZADƏ AĞAƏHMƏD İSA OĞLU

1928-ci il yanvarın 18-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1962)
Sənətşünaslıq doktoru (1989)
Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi (1991)
Professor (1992)

ƏSƏRLƏRİ: Mahir tarzən /H.Məmmədov/ Ədəbiyyat və incəsənət, 6, 1990; Ü.Hacıbəyov haqqında söz. B., Elm, 1990; . " ". B., Elm, 1991; Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayevin Azərbaycan türk el nəğmələri adlı məcmuəsi və onun Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında elmi-tarixi əhəmiyyəti. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri e/m toplusu. B., 1992; Musiqi folkloru. Müasir Azərbaycan me'marlığı və incəsənəti məcmuəsi. B., Elm, 1992; Nizaminin musiqi dünyası. Mədəni-maarif jurnalı, 3-4, 1992; . ": " jurnalı, 15, 1995; . Salam jurnalı, 1 Bakı-London /ing.dilində/, 1995;. ": ", 3, 1996; . ": ", 20, 1996; . ": ", 25, 1996; . . ": ", 49, 1996; Azərbaycan xalq musiqi ifaçılığı tarixi BMA-nın bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün proqram. B., Təhsil Nazirliyi, 1997; Bülbül 100. Buklet. B., 1997; Musiqi folklorumuzun təbliği naminə. Mədəni-maarif, 1-2, 1997; Naxçıvanın qədim musiqi mədəniyyəti. Naxçıvan kitabında məqalə, BDU-nun nəşri, 1999; . . " " jurnalı, 4, 1999; Aleksandr Xodzkonun Koroğlu eposu (dastanı) haqqında kitabında Azərbaycan xalq musiqisi nümunələri. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 2000; XIX əsrdə Azərbaycan xalq musiqisi rus folklorşünaslarının əsərlərində. Musiqi dünyası, 2, 2000; Azərbaycanda rus musiqi mədəniyyətinin tə'siri. Musiqi dünyası, 3-4, 2000; Azərbaycan xalq musiqi nümunələrinin nota salınma tarixi. Musiqi dünyası, 1-2, 2001; XIX əsirdə Azərbaycan musiqi folkloru rus ziyalılarının əsərlərində. Musiqi dünyası, 3-4, 2001.

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 2001)
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 2001).


İSMAYILOVA GÜLLÜ HƏSƏN QIZI

1965-ci il avqustun 17-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Ramiz Mirişlinin mahnı yaradıcılığında lad-məqamlardan istifadə məsələləri. NDU-nun Elmi əsərləri, 7, Naxçıvan, Qeyrət, 2000; Bəstəkar Ramiz Mirişli. Monoqrafiya. B., Steyk, 2000; Ü.Hacıbəyovun mahnı yaradıcılığında lad-məqamlardan istifadə məsələləri. Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət e/m məcmuəsi, /XXVI buraxılış/, B., Elm, 2000; Qənbər Hüseynlinin uşaq mahnılarında lad-məqam məsələləri. Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət /XXVII buraxılış/, B., Elm, 2001; Bəstəkar Nərman Məmmədovun mahnılarında məqam-lad xüsusiyyətləri. Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət /XXVII buraxılış/, B., Elm, 2001; Naxçıvan MR Bəstəkarlar Təşkilatı: Rəşid Məmmədov, Şəmsəddin Qasımov, Kamal Əhmədov, Əqidə Ələkbərova. Broşur. Naxçıvan, Əcəmi, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1993 2001). Mərkəzi və yerli mətbuatda məqalələr (1990 2001).


İSMAYILZADƏ RAUF YUSİF OĞLU

Musiqişünas, 1936-cı il yanvarın 7-də anadan olub.
Sənətşünaslıq namizədi (1972)

ƏSƏRLƏRİ: 10 yaşlı nəğmə teatrı. Mədəniyyət qəz., 29.07.1990; Tar dilə gəlir. Mədəniyyət, 10.10.1991; Unudulmaz bəstəkar /Q.Hüseynli 75/. Mədəniyyət, 26.12.1991; Üzeyir arzuları həqiqətə çevrilmişdir. Mədəniyyət, 04.06.1992; Mədəniyyət xadimlərimiz Şirin Rzayev. Gəncə, Nəşriyyat və poliqrafiya birliyi, 2000; Gəncə xalq çalğı alətləri orkestri. Monoqrafiya. Gəncə, Əsgəroğlu nəşriyyatı və poliqrafiyası, 2001. Mərkəzi və yerli mətbuatda məqalələr (1990 2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000