bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A  B   C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
 Q  L M  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

SEYİDOVA SƏADƏT AĞAMƏMMƏD QIZI

Musiqişünas, 1942-ci il yanvarın 17-də anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1981) Dosent (1986)

ƏSƏRLƏRİ: Yalan ayaq tutar, yeriməz. /Təkmizyanın Ermənistan musiqi mədəniyyəti və onun Şərqlə əlaqəsi əsəri barədə/. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 43, 1990; Üzeyir Hacıbəyov və Azərbaycan musiqişünaslığı. Üzeyir Hacıbəyov və xalq musiqisi e/m toplusu. B., 1991; Muğam janrının formalaşmasında dini musiqinin rolu. Azərbaycan musiqisi. Tarix və müasir dövr e/m toplusu. B., 1994; Qədim Azərbaycan mərasim musiqisi. Monoqrafiya. B., Bakı, 1994; Azərbaycan xalq-professional musiqisi. Kitab. B., Şirvannəşr, 1998; Dini musiqinin bə'zi prinsipləri haqqında. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 1999; Azərbaycan musiqi elminin layiqli nümayəndəsi /N.Əliyeva - 60/. Musiqi dünyası, 1, 2000; Milli musiqimizin təsnifat məsələsinə dair. Musiqi dünyası, 1, 2000; Ü.Hacıbəyov və dini musiqi. Musiqi dünyası, 3-4, 2000.

Respublika elmi konfranslarında məruzə və çıxışlar (1990 2001).
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001)


SEYİDOV TƏRLAN MİRƏŞRƏF OĞLU

Musiqişünas, 1943-cü il yanvarın 19-da anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1973)
Dosent (1979)
Professor (1993)

ƏSƏRLƏRİ: . BMA-nın pianoçu tələbələri üçün Fortepiano ifaçılığı tarixi fənni üzrə metodik köstəriş. B., Təhsil Nazirliyi, 1990; . Monoqrafiya. B., Şur, 1992; - . .. " "Ümumittifaq elmi-nəzəri konfransın materialları. B., Təhsil Nazirliyi, 1992; -.. B., Təhsil Nazirliyi, 1995; F.Bədəlbəyli: məqalələr, materiallar kitabında məqalələr: . ; ; . B., QAPP-Poliqraf, 1997; . . . ./Toplunun tərtibçisi/. B., Nağıl evi, 1999; -. Azərbaycan musiqi pedaqoqikası müasir mərhələdə: problemlər və axtarışlar. BMA-nın orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. B., BMA-nın nəşri, 2000.


SƏFƏROVA ZEMFİRA YUSİF QIZI

Musiqişünas, 1937-ci il iyunun 10-da anadan olub
Sənətşünaslıq namizədi (1970)
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1989)
Sənətşünaslıq doktoru (1996)
Humay mükafatı (1996)
Professor (1998)

ƏSƏRLƏRİ: Qarabağın musiqi mədəniyyəti /türk dilində/ Karslının səsi jurnalı, İstanbul, 5, 1993; Səfiəddin Urməvinin Kitab əl-ədvar risaləsində ritm haqqında nəzəriyyə. Bədii mədəniyyətin məsələləri məqalələr məcmuəsi., B., Bilik, 1993; Səfiəddin Urməvinin Kitab əl-ədvar və Şərəfiyyə risalələrində səs haqqında nəzəriyyə. Sənət və sənətşünaslıq məqalələr məcmuəsi. B., Bilik, 1993; Üzeyir Hacıbəyov. /türk dilində/, Çağdaş Azərbaycan jurnalı, İzmir, 1994; Füzuli və Azərbaycan musiqisi. Qobustan toplusu, 3, 1995; Əbdülqədir Marağayinin elmi irsi. Qobustan, 1, 1995; Əbdülqədir Marağayinin musiqisi və şerləri. Qobustan, 2, 1995; Səfiəddin Urməvi. Monoqrafiya. B., Ergün, 1995; Ü. Hacıbəyov Ensiklopediyasında məqalələr: Rəşad Nuri Güntəkin. Musiqişünaslıq /Ü.Hacıbəyov musiqişünasalim kimi/. Səfiəddin Urməvi. Nəvvab Mir Möhsun. Hacıbəyov Hacıbəyli. B., Azərbaycan, 1996; N.Gəncəvi və Ü.Hacıbəyovun Sənsiz və Sevgili canan musiqi qəzəlləri. Nizami Gəncəvi və Azərbaycan incəsənəti məqalələr toplusu. B., Elm, 1997; Əbdülqədir Marağayi. Broşür. Bakı-Təbriz, 1997; Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti. Bakı-Təbriz, 1997; Qədim dövr Azərbaycan musiqişünaslarının mülahizələrindən. Azerbaijan-International jurnalı /ing. dil./. B., 4, 1997; Qədim Azərbaycan musiqisinin məşhur alimləri /fars dil./. Kanada, Toronto, Şəhrudəd jurnalı, 8, 1998; Azərbaycanın musiqi elmi /XIII-XX əsrlər/. Monoqrafiya. B., Elm, 1998; XX əsrin dahi bəstəkarı və şəxsiyyəti. Musiqi dünyası jurnalı, 1, 1999; Dədə Qorqudun musiqi dünyası. Kitabi-Dədə Qorqud e/m toplusu. B., Elm, 1999; Qopuzlu Dədəm Qorqud. Dədə Qorqud aliliyi e/m toplusu. B., Sultan Qraphics, 1999; Muzıkalhnıy mir Dede Qorquda. Azərbaycan İRS jurnalı, 4-5, 2000; Böyük hünər sahibi. Şərqi jurnalı, 4, 2000; Həmişəyaşar ənənələr. Müəllifin məqalələr toplusu. B., Elm, 2000; Ardı yaşanılır. Kitab, B., Nurlan, 2000; Səslər aləmi. Rəsul Rza xatirələr işığında məqalələr toplusu. B., Azərbaycan Ensiklopediyası, 2001; Şuşa Azərbaycan musiqisinin mə'bədidir. Musiqi dünyası, 1-2, 2001.

Respublika elmi konfranslarında məruzə və çıxışlar (1990 - 2001).
Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


SƏLİMXANOV CAHANGİR TALIB OĞLU

Musiqişünas, 1959-cu il noyabrın 29-da anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Cavanşir Quliyev. Musiqi dünyası jurnalı, B., 1, 1999. Azərbaycanın ən'ənəvi və müasir musiqisinə dair mühazirələr: Oslo Universiteti. Norveç, 1990; Vyana Yeni Musiqi seminarı. Avstriya, 1992; Köln Universiteti nəzdində Musiqişünaslıq İnstitutu. Almaniya, 1996. Azərbaycanda (Milli Radio, ANS ÇM) və xarici ölkələrdə Mayak (Rusiya), Radio Svizzera İtaliana (İsveçrə), BBC-3 (Böyük Britaniya), VPRO (Niderland), BR&T (Belçika) və s. Azərbaycan musiqisinə dair radio verilişləri (1990 - 2001).

Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


SƏMƏDZADƏ AYGÜN ZİYAD QIZI

Musiqişünas, 1967-ci il yanvarın 11-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Azərbaycan mesenatları. Mədəniyyət qəzeti, 8, 1992; Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində sənət himayədarları. XX əsr Azərbaycan musiqisi e/m toplusu /I buraxılış/. B., ADK-nın nəşri, 1994; Əhməd Adnan Sayqun. AMEA-nın xəbərləri Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 1,2, 1999; Əhməd Adnan Sayqunun Yunus İmrə Oratoriyası. Elm və həyat jurnalı, 3-4, 1999; Əhməd Adnan Sayqunun fortepiano musiqisi. Azərbaycan incəsənətinin Avropa mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqələri e/m toplusu. AMEA-nın Me'marlıq və İncəsənət İnstitutu. B., 1999. K.Abiyeva, V.Əziz, Ş.Seyidbəyli, Z.Allahverdiyeva, X.İsmayılqızı və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 2001).

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000