bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

ADIGÖZƏL-ZADƏ Həsənağa Əfrasiyab oğlu.
      
Bəstəkar, 1946-cı il yanvarın 23-də anadan olub.

Əsərləri: Simfoniya, "Azərbaycan" və "Bursa" kantatası, xor və kamera-instrumental miniatürlər, violino solo və fortepiano üçün Sonatalar, nəfəsli alətlər üçün Kvintet və Süita, marşlar, mahnılar, romanslar, teatr tamaşalarına musiqi, xalq çalğı alətlər üçün əsərlər.


ADIGÖZƏLOV Vasif Zülfüqar oğlu

1935, Bakı.
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq ixtisası üzrə professor Qara Qarayevin (1958) və fortepiano ixtisası üzrə professor S. Quliyevanın sinfini (1959) bitirib.
Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi (1973). Dosent (1979). Respublikanın xalq artisti (1989). Professor (1990).

"Humay" mükafatı laureatı. "Şöhrət" ordeni

Əsərləri:
Teatr üçün musiqi: "Ölülər" operası, "Hacı Qara" (həmmüəllifi R. Mustafayev), "Nənəmin şahlıq quşu", "Boşanaq - evlənərik", "Lə'nət şeytana" musiqili komediyaları. Fortepiano ilə orkestr üçün Dörd konsert; BSO üçün 3 simfoniya, "Qəhrəmani" poeması; vokal simfonik əsərləri - "Odlar yurdu", "Qarabağ şikəstəsi", "Çanaqqala", "Qəm karvanı" oratoriyaları, "Novruzum" kantatası, "Təntənəli kantata". Kamera-instrumental əsərlər, prelüdlər, fortepiano üçün uşaq pyesləri.


AXUNDOVA Şəfiqə Qulam qızıi

1924, Şəki.
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq ixtisası üzrə B. Zeydmanın sinfini bitirib (1956). Dosent (1982). Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1998).

Əsərləri: "Gəlin qayası" operası; "Ev bizim, sirr bizim" operettası; BSO üçün süitalar; xor üçün silsilələr; 300-ə yaxın mahnı və romans.


ABBASOV Cəlal Əşraf oğlu
  
Bəstəkar, 1957-ci il mayın 8-də anadan olub.

Azərbaycan Gənclər İttifaqının mükafatı laureatı (1990).
BMT-nin mükafatı laureatı (1998).

Əsərləri: "Mərdlik". 2 qarışıq a'capella üçün, xalq məntlərinə kantata (1992); Solo kontrabas üçün "Münacat-1" (1993); "Rübailər" kantatası, mətni - M. Füzulinindir (1994). Solo alt üçün "Münacat-2" (1994); "Sergey Yeseninin iki şeri" vokal silsiləsi (1995); Uşaq xoru və soprano üçün "Düzgülər" kantatası (1996); "Şən bahar" uşaq operası, libr. A. Axundovanındır (1997); BSO üçün "Where are you, ulysses" (1997); 15 ifaçı üçün 4 №-li simfoniya (1997); Qadın xoru üçün 80 işləmə (1998-2000); Musiqi folkloristikası üzrə elmi məqalələr və mə'ruzələr, dövrü mətbuatda yazılar.


ABDULLAYEVA Gülbəniz Rəşid qızı

Bəstəkar, 1947-ci il dekabrın 12-də anadan olub.

Əsərləri: F-no üçün silsilə (1993); Fortepiano üçün prelyüdiya və füqa (1995); Uşaqlar üçün 2 pyes. Sözləri Abbas Səhhətindir (1997); "Celli Cem oxuyur". Ekoloji mövzuda 6 mahnı (1999).


ABDULLAYEV İlham Kərim oğlu

Bəstəkar, 1955-ci il aprelin 9-da anadan olub.

Əsərləri: F-no üçün "İthaf" (1992); F-no və tar üçün 3 pyes (1992); Qanun və f-no üçün 2 pyes (1993); Kamança və f-no üçün 3 pyes (1993); F-no üçün pyeslər (1992-1997);

1990-98-ci illər ərzində bir sıra estrada mahnıları bəstələnib.


ABDULLAZADƏ GÜLNAZ ABUTALIB QIZI

1946-cı il sentyabrın 7-də anadan olub.
Fəlsəfə elmləri namizədi (1979)
Dosent (1982) Fəlsəfə elmləri doktoru (1990)
Professor (1992) Y.Məmmədəliyev ad. mükafatın laureatı (1999)

ƏSƏRLƏRİ: Təbiət və incəsənətin qarşılıqlı əlaqəsi. "Fəlsəfə, təbiət, ekologiya" AEA-nın e/m toplusu /I buraxılış/. B., 1991; Musiqinin fəlsəfi-estetik aspektləri. "Проблемы развития культуры стран Ближнего и Среднего Востока" Ümumittifaq konfransın materialları. B., 1991; Azərbaycanın professional musiqi mədəniyyəti tarixinə dair. "Проблемы развития культуры стран Ближнего и Среднего Востока" Ümumittifaq konfransın materialları. B., 1991; "Человек. Музыка. Общество". . Monoqrafiya. B., "Yazıçı", 1991; Azərbaycan fəlsəfəsi /qədim dövr/. B., "Azərnəşr", 1993; Qədim və Orta əsrlərdə Şərq ölkələri musiqisinin tarixi - fəlsəfi aspekti. AEA-nın "Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət" e/m toplusu /II buraxılış/. B., 1993; Musiqi estetikası haqqında. AEA-nın "Sosial, ekoloji, fəlsəfə problemləri" e/m toplusu /III buraxılış/. B., 1993; Çinin musiqi mədəniyyəti (Musiqi mədəniyyətinin ümumi səciyyəsi). AEA-nın e/m toplusu /IV buraxılış/. B., 1994; Estetik problemlərin musiqi tarixi kontekstində tədqiqi. "Azərbaycan musiqisi, tarix və müasirlik" e/m toplusu, BMA-nın nəşri. B., 1994; Sufizm və musiqi. AEA-nın məqalələr toplusu /VII buraxılış/. B., 1995; О предназначении. AEA-nın "Экология, философия, культура" e/m toplusu /IX buraxılış/. B., 1996; Звучащее единство. "Экология, философия, культура" /X buraxılış/. B., 1996; Роль национального самосознания в творчестве Узеира Гаджибекова. "Экология, философия, культура" /XI buraxılış/. B., 1996; Azərbaycanın etno-musiqişünaslığı haqqında mülahizələr. BMA-nın e/m toplusu /II buraxılış/. B., "Elm və həyat", 1996; Qədim dövrün və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti. Monoqrafiya. B., "Qartal", 1996; Musiqi dili - ünsiyyət dili (türk dilində). Türk dövlətləri və cəmiyyətlərinin IV qardaşlıq, dostluq və əməkdaşlıq qurultayının materialları. Ankara, 1996; Muzıkalhnac əstetika Qeqelc. Monoqrafiya. B., "Zaman", 1997; Üzeyir Hacıbəyov: Şərq-Qərb dialoqu. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri" e/m toplusu /III buraxılış/. B., "Elm", 1999; Musiqi tarixi. "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri" /III buraxılış/. B., "Elm",1999; Проблема прекрасного в эпосе "Dədə Qorqud", "Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş seminarın materialları. B., "Sultan Qraphiçs", 1999; Своеобразие бесписьменной и письменной музыкальной традиции, "Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri" /IV buraxılış/. B., "Elm", 2001; Gözəl sənət növü - musiqinin Azərbaycanda tətbiqi və türk dünyasında yeri. "Uluslararası Atatürk ve Güzel sanatlar" beynəlxalq simpoziumun materialları. Ankara, 26-27 oktyabr, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001) Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).


AĞASIYEV AYDIN ƏNVƏR OĞLU

1949-cu il dekabrın 16-da anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: «Bu qəm sənə sığmaz, dünya» - xor və solist üçün «20 yanvar» qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş kompozisiya (1990); Violonçel və piano üçün Pyes (1990); Violonçel və alt üçün Duet (1991); Simli kvartet üçün Pyeslər (1991); Qadın xoru və piano üçün «Qoruyun bizi» (1992); Simli orkestr üçün Vals (1992); Solist, xor və orkestr üçün «Haqqın oğlusan» (1993); Solist və xor üçün «Azərbaycan marşı» (1993); Violonçel və piano üçün Ariya (1994); Xalq çalğı alətləri orkestri üçün «Azərbaycan» Süitası (1994); Xor və orkestr üçün «Kül olarsan, torpağıma toxunma» (1995); Piano üçün Prelüdlər (1995); Solist və xor üçün «Ən ulu eşqim» dini kompozisiya (1997). B.Vahabzadə, N.Xəzri, V.Nəsir, N.Kəsəmənli, H.Arif, Ə.Şahin, D.Gədəbəyli, Z.Ağayev, V.Novruz və b. şairlərin sözlərinə mahnılar (1990 - 2001).


ALLAHVERDİYEV Ceyhun Kərim oğlu

Bəstəkar, 1972-ci il iyulun 17-də anadan olub.

Əsərləri: Skripka və fortepiano üçün Sonata (1992); Fortepiano üçün Sonata və prelüdlər (1996); Nizaminin sözlərinə 2 romans (1996); Simli kvartet (1997); Simfonik orkestr ilə xor üçün Milli marş (söz. Zülfüqar bəy) (1998). BSO üçün "Azərbaycan" simfoniyası (1999).


ALLAHVERDİYEV Vasif Kərim oğlu

1963-cü il oktyabrın 16-da anadan olub, bəstəkar.

Əsərləri: Atatürkə həsr olunmuş Simfoniya (1995); "Ömür yolu" simfonik poeması (1996); Fortepiano üçün Sonatina (1997) və prelüdlər (1998); Solo tar üçün "Qarabağ balladası" (1998).


ALMAZZADƏ Çingiz Ənvər oğlu

 

Bəstəkar, 1953-cü il sentyabrın 18-də anadan olub.

Əsərləri:
Dramatik tamaşalara musiqi:
Эльчин – «Здраствуйте, я ваш дядя» (1996);
Q. Qorin - "Kin-IV" (1997);
R. İbraqimbekov - "Petlc" (1997);
С. Моэм - "Недосягаемая" (1998) вэ и. а.


AZMANLI İlham Baba oğlu

1964-cü il noyabrın 19-da anadan olub, bəstəkar.

Əsərləri: Xor ilə simfonik orkestr üçün "Alqış" (1991);
2 №-li simfoniya (1992);
"Külək" kamera baleti (1993);
Xor ilə simfonik orkestr üçün "Haydı, qoç igidlər" (1994);
"Yol və ya papirus üzərində yazılmış hekayə" kamera baleti (1999).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000