bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

ŞƏFİYEVA NƏRGİZ MAHMUD QIZI

940-cı il yanvarın 1-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün Sonatina /II redaktə/ (1997); N.Hikmətin söz. tenor, soprano, skripka və piano üçün Dialoq «D.Oystraxa məktubum» /orkestr üçün versiya/ (1999); «Gün gələr, həftə keçər» - piano və 7 alət üçün uşaq pyesləri silsiləsi (2000).

Məqalə və nəşrlər: «Azərbaycan ladları». Musiqi məktəbləri üçün Ü.Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elmi tədqiqatı üzrə metodik vəsait. B., 1990; Ü.Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elmi əsərinin yaranma tarixinə dair. «Musiqi dünyası» jurnalı ¹1, 2000; Ü.Hacıbəyovun Hümayuna aid lad-nəzəri əsasları üzrə araşdırmalar. «Musiqi dünyası», ¹3-4, 2000; «Bülbül ad. Orta İxtisas Musiqi Məktəbi». 70 illik salnamə /həmmüəllif – N.Əsgərova/. B., AMDF–FACF, 2001.

Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 – 2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000