bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

ƏHMƏDOV KAMAL RÜSTƏM OĞLU

1948-ci il avqustun 5-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Piano və simfonik orkestr üçün Konsert (1990); Requiem - Süita (1991); Müxtəlif tərkibli xor kollektivləri üçün marşlar (1990 - 2001).

 


ƏHMƏDOVA MEHRİBAN FİKRƏT QIZI

1963-cü il fevralın 24-də anadan olub, bəstəkar.

ƏSƏRLƏRİ: "Qara qız", "Qalada yatmış idim", "Ay qız sənə mayiləm", "Dağlarda çiçək", "Qərənfil", "Ay dilbər" xalq mahnılarının f-no və səs üçün işləmələri və i. a.


ƏKBƏROV TAHİR İSMAYIL OĞLU

1946-cı il yanvarın 20-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: "Olan olar". Vokal və orkestr üçün kompozisiya. Söz. H. Arifindir (1990); "Azəri" - klarnet və instrumental ansambl üçün rəqs (1999); "Yarat" - vokal, xor və orkestr üçün poema-kompozisiya (2000). 1990-1999-cu illərdə 30-dan artıq mahnı bəstələnib.


ƏLİYEV ƏBDÜRRAUF TOFİQ OĞLU

1947-ci il mayın 1-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: "Azadlığa gedən yollar". BSO və qarışıq xor üçün Oda. Söz. F. Qocanındır (1990); "İşığını əsirgəmə", "Yalan", "Fəryad", "Azərbaycan haqqında həqiqət", "Kənar adamlar", "Qara Volqa", "Vahimə" kinofilmlərinə musiqi (1990-1999); 10-a yaxın mahnı (1990-1999).


ƏLİYEV RƏŞİD CAMAL OĞLU (Rəşid Şəfəq)

1940-cı il oktyabrın 13-də anadan olub, bəstəkar.


ƏSƏRLƏRİ: "Səfeh siçan balası" uşaq opera-nağılı (1990); "Baş tutmayan hiylə" uşaq musiqili nağıl-komediyası (1991); "Tülkü, Tülkü, Tünbəki..." komik folklor nağıl-operası (1993); "Bayquşların söhbəti" uşaq nağıl-operası (1992); "Qiymətlərin sərgüzəşti" uşaqlar üçün müzikl (1998); "Ana" üçpərdəli operası (H. Cavidin eyni adlı dramı əsasında) (1999); "Cırtdan" uşaq operattası. Azərbaycan xalq nağılı əsasında (2000). Simfonik orkestr üçün: "Hüseyn Cavid-III" xatirə rekviyem-poeması (1993); Simfoniyetta (1995); Kamera-instrumental əsərlər: "Balaca Elnurun musiqi albomu" - f-no üçün pyeslər məcmuəsi (1995); "Balaca Camalın musiqi albomu" - f-no üçün miniatürlər (1996); "Uşaq və gənclər üçün musiqi" - f-no üçün musiqi məktəbləriin ifaçılar üçün repertuar məcmuəsi (1998); F-no üçün Sonatina 1, 2 və 3 (1987-1998); Simli-kvartet poema (1998); Vokal-xor əsərləri: "Cəngavərlər" vokal-xor silsiləsi (1974-1995); "Anamın bayramı" vokal-xor silsiləsi (1996); "Ana torpaq - Qarabağ" mahnılar silsiləsi (1988-1998); "Rahab" muğam-poeması. Qarşıq a'capella xoru üçün (1998); "Azərbaycan avazları". A'capella xoru üçün triptix (1998). 1990-1999-cu illər ərzində dövrü mətbuatda məqalələr nəşr edilib.


ƏLİZADƏ AQŞİN ƏLİQULU OĞLU

1937, Bakı.
Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını professor C. Hacıyevin bəstəkarlıq sinfi üzrə bitirib (1962). Respublikanın Dövlət Mükafatı Laureatı (1978). Respublikanın xalq artisti (1987). Professor (1988). "Şöhrət" ordeni (1997).


ƏSƏRLƏRİ: "Babək" (1979), "Natəvan" (1998) baletləri, BSO üçün beş simfoniya; Kamera orkestri üçün "Pastoral", "Aşıqsayağı", "Cəngi", "Uşaq süitası"; Simfonik orkestr üçün "Kənd süitası", "Abşeron lövhələri", "Şirvan lövhələri". Kantatalar, a'capella xor üçün əsərlər, kamera-instrumental pyeslər (f-no üçün "Dastan", skripka və f-no üçün "Portret"). Bədii və sənədli filmlərə musiqi.


ƏLİZADƏ ƏLİ AQŞİN OĞLU

1961-ci il sentyabrın 24-də anadan olub

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün "Aşiq havası" (1990); "İki küpəgirən qarı"- uşaqlar üçün Müzikl (1995); 5 alət üçün "Qədim səslər" (1997); 5 alət üçün "Bütün suallara cavab" (1997); 16 ifaçı üçün Serenata Dolore /I versiya/ - "Ümumdünya insan hüquqları Deklarasiyası"nın 50 illiyinə həsr olunmuş Respublika müsabiqəsinin mükafatına layiq görülüb (1998); Simfonik orkestr üçün Serenata Dolore /II versiya/ (1999); 8 ifaçı üçün "Cantabile - ...Məkan içində Dialoq" (2001). "Kiçik leytenant" kinofilminə musiqi (1996). Teatr tamaşalarına musiqi (1990 - 2001). Gənc Bəstəkarların Ümumittifaq müsabiqəsinin laureatı (Moskva,1985)

 


ƏLİZADƏ FİRƏNGİZ ƏLİAĞA QIZI

1947-ci il mayın 28-də anadan olub Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi (1990) Professor (1999) Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (2000)

ƏSƏRLƏRİ: İ.Takubokunun söz. 3 ifaçı - soprano, fleyta, piano/vibrafon/çelesta üçün vokal silsilə (1990); Piano üçün 2 saylı Sonata (1990); 2 ifaçı - klarnet və vibrafon /çelesta/ üçün "Crossing-I" /"Çarpazlaşma-I"/ (1991); 11 ifaçı üçün "Crossing-II" /"Çarpazlaşma-II"/ (1992); "Boş beşik" - iki pərdəli Balet /Nicat Cüməlinin poeması əsasında/ (1993); Simli kvartet, zərb alətləri və sintezator üçün "Muğam-sayağı" (1993); Solo-Gitara üçün "Fantaziya" (1994); N.Hikmətin söz. bariton, xor və kamera ansamblı üçün "Ölməzliyə səyahət" (1997); Ud və kamera ansamblı üçün "Miraj" /"İpək yolu" silsiləsindən/ (1998); Fleyta, iki gitara və zərb alətləri üçün "Azərbaycan pastoralı" (1998); Simfonik orkestr üçün "Sturm und Drang" (1998); solo-Violonçel üçün "Eşq havası" /"İpək yolu" silsiləsindən/ (1998); Simli kvartet və maqnit. yazısı üçün "Oazis" /"İpək yolu" silsiləsindən/ (1999); Zərb alətləri və kamera orkestri üçün "Silkout road" Konserti (1999); Müəllifin söz. soprano və kamera ansamblı üçün "İtirilmiş zaman axtarışında" (1999); A.S.Puşkinin söz. tenor və simli kvartet üçün "Vlasth krasotı" Romansı (1999); N.Xikmətin söz. bariton, xor və simfonik orkestr üçün "Ölümsüzlüyə yolculuq" Oratoriyası (1999); Azərbaycan şairlərinin və Y.V.Qotyenin "Şərq-Qərb Divanı" poemasından söz. kiçik həcmli xor, orqan, arfa və zərb alətləri üçün "Gottes ist der Orient" /alman və azərb. dil./ (2000); Qiraətçi, solo-violonçel və ansambl üçün "Dərviş" Septeti (2000); Piano /prepare/ və simli kvartet üçün "Abşeron" Kvinteti (2001); Vokal kişi kvarteti üçün "Bayatılar" (2001); İki arfa və maqnit. yazısı üçün "Deyişmə" (2001); Marimba və simli orkestri üçün Konsert (2001). Kitablar: Qara Qarayev fotoalbomu /Q.Qarayevin 80-illiyinə həsr edilib/ (azərb., ing. və rus dillərində). B., 1997; Azərbaycanın simfonik musiqisi. B., "Şur", 1998.

 


ƏMİROV CƏMİL FİKRƏT OĞLU

1957-ci il mayın 3-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Müxtəlif tərkibli instrumental ansambllar üçün caz kompozisiyaları (1990 - 2001).

 


ƏZİMOV AYDIN KƏRİM OĞLU

1946-cı il mayın 1-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Ü.Hacıbəyovun "Azərbaycan Himni"nin bərpası - klavir və partitura (1991); Simfonik lövhələr "Həyatın dibində" (1991); Simfonik orkestr üçün "Böyük Romul" Süitası (1992); Hoboy və vibrafon üçün 2 Pyes /Q.Qarayevə həsr edilib/ (1992); "Əmanət" Musiqili komediyası /libretto - V.Səmədoğlu/ (1993); "Ağılar" - simfonik quramalar (1994); "Qətl günü" simfonik rö'yalar (1994); "Yay gecəsinin yuxusu" Müzikl /V.Şekspirin əsəri əsasında/ (1995); "Karmen" Müzikl /P.Merimenin əsəri əsasında/ (1995); Simfonik orkestr üçün 10 əsgər marşı (1996-1998); N.Hikmətin söz. vokal silsilə (1997); V.Səmədoğlunun söz. vokal silsilə (1997); Piano üçün Variasiyalar /in D/ (2001). Teatr tamaşalarına musiqi: "Həyatın dibində" /müəllif - M.Qorki/ (1991); "Böyük Romul" /müəllif - F.Dürrenmatt/ (1992); "Lənkəran xanının vəziri" /müəllif - M.F.Axundov/ 1992); "Yayda qartopu oyunu" /müəllif - V.Səmədoğlu/ (1993); "Qətl günü" /müəllif - Y.Səmədoğlu/ (1994). Kinofilmlərə musiqi: "Qətl günü" (1994); "Ümid" (1995). "Külək" cizgi filmi (1995).


ƏZİMOV NADİR NƏRİMAN OĞLU

1963-cü il oktyabrın 31-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Simfonik lövhə (1990); Tar və xalq çalğı alətləri orkestri üçün "Xatirə" (1991); Piano üçün variasiyalar (1993); "Qaynana əməliyyatı" /müəllif - Ə.Orucoğlu/ televiziya tamaşasına musiqi (2000); "Özəlim - gözəlim" /müəllif - N.Qədimli/ televiziya tamaşasına musiqi (2001). N.Kəsəmənli, Z.Əlişqızı, Ə.Şahin, B.Qaraca, H.Orucov, R.Sabirqızı və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).


ƏZİZLİ ƏZİZ ƏLƏKBƏR OĞLU

1933-cü il sentyabrın 30-da anadan olub.

Əsərləri: A'cappella xor üçün 12 pyes (1991); Simli kvartet 4 (1992); "Nəbi" operası (1993); Azərbaycan şairlərinin sözlərinə bir sıra mahnılar (1990-1999).

 

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000