bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

FƏRƏCOV SƏRDAR FƏRƏCULLA OĞLU

Bəstəkar, 1957-ci il dekabrın 8-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Simfonik süita (1990); Balet süitası (1991); Orqan üçün "Qəsidə" /Nizaminin xatirəsinə/ (1991); Simli kvartet üçün 3 Pyes (1991); M.Füzulinin söz. səs və simfonik orkestr üçün "Cəfadan qeyri" qəzəl-poeması (1994); Simli orkestr üçün Süita (1995); Kiçik simfonik orkestr üçün "Yumoreska" (1995); Kamera orkestri üçün "Oxunmamış lay-lay" Poeması (1995); T.Taisoğlunun söz. səs, xor və simfonik orkestr üçün "Böyük vətəndaş haqqında" Oda (1996); "Müsyö Jordan və dərviş" Operettası /libretto müəllifindir/ (1998); S.Şahbəylinin söz. xor və estrada-simfonik orkestri üçün "Teatr himni" /Milli teatrın 125 illiyinə həsr olunub/ (1998); "Dədə Qorqud" Oratoriyası (1999); A' capella xoru və klarnet üçün Triptix /V.Səmədoğlunun 60 illiyinə həsr olunub/ (1999); "Səhnədə məhəbbət" Operettası /libretto - Ə.Əmirli/ (2000); "Matəm harayları" simfonik lövhəsi (2000); Uşaqlar üçün "Şəngülüm, Məngülüm" Rok - operası /M.Müşfiqin nağılı əsasında/ (2000); "Bankir adaxlı" Musiqili komediyası /libretto - T.Vəliyeva/ (2000); Skripka və piano üçün Pyeslər (2001). Teatr tamaşalarına musiqi: "Onun iki qabırğası var" /müəllif - Ə.Əmirli/ ,"Sənsiz yaşaya bilmərəm" /müəllif - M.Haqverdiyev/ (1996); "Yeddi məhbusə" /müəllif - Ə.Əmirli/, "Sevirəm səni, Türkiyə" /müəllif - K.Abdulla/ (1997); "İtkin ər" /müəllif - Ə.Əmirli/, "Yaxşı padşahın nağılı" /müəllif - Anar/, "Molyer" /müəllif - M.Bulqakov/ (1998); "Səhra yuxuları" /müəllif - Anar/, "Şübhəli əhvalat" /müəllif - Qabil/, "Anamın gəlinlik paltarı" /müəllif - Ə.Qasımov/, "Yekəburun Cırtdan" /müəllif - V.Qauf/ (2001). S.Vurğun, R.Rza, T.Taisoğlu, K.Abdulla, Q.P.Elsevər və b. şairlərin söz. mahnı və romanslar(1990 - 2001).

Məqalələr: Bir daha himn haqqında. "Mədəniyyət" qəzeti, 07.03.1991; Ü.Hacıbəyovun unudulmuş "Bahar nəğməsi". "Mədəniyyət", 21.03.1991; "Ü.Hacıbəyov Ensiklopediyası"nda 25 məqalə. B., "Azərbaycan", 1996; Əgər onlar da tamamlansaydı, yaşasaydı. "Musiqi dünyası" jurnalı, 1, 1999; Ü.Hacıbəyov və erməni sənətçilərinin mədəni təcavüzü. "Musiqi dünyası", 3-4, 2000; Belə bir məktəb var. "Musiqi dünyası", 1-2, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990 - 2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000