bəstakərlar ittifaqı - bəstəkarlar - musiqişunaslar - yeniliklər - yaradıcılıq qrupu

 

 

A    C  Ç  D  E  Ə  F  G  Ğ  H  X  I  İ  J  K
  Q  L M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  U  Ü  V  Y  Z 

DADAŞOV AĞADADAŞ HACIBALA OĞLU

Bəstəkar, 1935-ci il avqustun 30-da anadan olub. Dosent (1994)

ƏSƏRLƏRİ: Piano üçün 12 Prelüd (1991-1992); Xalq çalğı alətləri orkestri üçün 5 saylı Süita (1993); Simli orkestri üçün 2 saylı simfoniya (1995); Qanun və piano üçün Poema (1996); Ə.Cavadın söz. iki Romans (1996); Nəsəfli orkestr üçün "Zəfər marşı" (1996); Nəfəsli orkestr üçün "Təyyarəçilər marşı" (1998). Tar və piano, kamança və piano, qanun və piano üçün Pyeslər (1990 - 2001). A.İldırım, B.Vahabzadə, Y.Həsənbəy və b. şairlərin söz. mahnılar (1990 - 2001).


DADAŞOV AZƏR İSMAYIL OĞLU

Bəstəkar, 1946-cı il dekabrın 1-də anadan olub.
"Humay" mükafatı (2001)

ƏSƏRLƏRİ: Solo fleyta üçün sonata (1990); Xor və simfonik orkestr üçün 9 saylı Simfoniya (1990); Kamera orkestri üçün 2 saylı Konsertino (1991); Nəfəsli orkestr üçün "Azərbaycan marşı" (1991); Zərb alətləri üçün miniatürlər (1991); Hoboy və piano üçün 3 Romans (1991); "İçəri şəhər" - nəfəsli Kvintet (1991); Piano üçün 3 saylı Sonatina (1991); D.Mustafayevin söz. xor və simfonik orkestr üçün "Sülh nəğməsi" Kantatası (1992); Simfonik orkestr üçün 8 saylı Simfoniya /2-ci red./ (1992); Kamera orkestri üçün "Tutti" Süitası (1992); "Balaca Muqun sərgüzəştləri" uşaq operası /V.Qaufun əsəri üzrə/ (1993); a'capella xoru üçün "Şəhriyar" Odası (1993); Piano üçün 4 saylı Sonatina (1993); R.Rövşənin söz. xor və simfonik orkestri üçün "Səhərə inan" lirik poeması (1993); "Ave, Maria" - solist, xor və kamera orkestri üçün Ariya (1994); "Dostumun xatirəsinə" Requiem-poema /L.Vaynşteynə həsr edilib/ (1994); Füzulinin söz. "Aruzilər məzhəri" vokal silsiləsi (1996); Füzulinin söz. "Könül həmdəmi" Qəsidəsi (1996); Skripkaçılar ansamblı, violonçel və piano üçün Kiçik konsert (1996); Nəfəsli orkestr üçün "Mərdlik marşı" (1996); Füzulinin söz. solist və a'capella xoru üçün "Heyrət" Kantata-plakatı /M.Füzulinin 500 illiyinə həsr olunub/ (1996); "Katarsis" - simfonik orkestr və səs üçün 10 saylı Simfoniya (1996); Simfonik orkestr üçün 11 saylı simfoniya /Şuşaya həsr olunub/ (1997); R.Bağırın söz. "Təbiəti qoruyaq!" Ekoloji himni (1998); Nəfəsli orkestr üçün "Zəfər marşı" (1998); Z.Xınalının söz. "Heydər atamız" Təntənəli mahnı (1998); Solo hoboy üçün Capriccio (1998); F.Sadığın söz. "Ana Yurd" - Kantata-apofeoz (1998); Simfonik orkestr üçün "Qələbə sevinci" Təntənəli marşı (1998); Simfonik orkestr üçün Divertisment (1998); Əjdər Olun söz. qiraətçi, xor və simfonik orkestr üçün "Bu Vətən ölə bilməz" - Kantata-and (1999); Piano üçün "Üç badam, bir qoz" Süitası (1999); Azərbaycan və Türk şairlərinin söz. "Ey haqq, yaşa!" - Kantata-epitafiya (2000); Nəfəsli orkestr üçün təntənəli musiqi - "Salam!" (2000), B.Vahabzadənin söz. solist, xor və simfonik orkestr üçün "Ulu Qorqud" Odası (2000); İki soprano və simfonik orkestr üçün "Bahar duası" Ariyası (2000); "Lətifələr" - xalq çalgı alətləri orkestri üçün 3 saylı Süita (2001); "Atmacalar" - piano üçün 6 konsert-pyes (2001); M.Cavidlinin söz. uşaq xoru üçün "Yeni Azərbaycan" Marşı (2001); B.Vahabzadə və T.Fikrətin söz. uşaq xoru üçün "Birlik andı" (2001).

Kinofilmlərə musiqi: "Şahid qız" (1990), "Yuxu" (1994), "Özgə vaxt" (1996). "Yanmış evin nağılı" dram tamaşasına musiqi /müəllif - A.Həsənoğlu/ (1992).


DADAŞOVA ELNARƏ RƏHİMAĞA GIZI

Bəstəkar, 1952-ci il iyunun 25-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: M.Dilbazinin söz. bariton və piano üçün "Əskər paltarlı qızlar" Romans-gəzəlləmə (1991); Ə.Cəmilin söz. soprano və kamera orkestri üçün "Lay-lay" (1992); Azərbaycan xalq mahnıları əsasında piano üçün 6 Pyes (1993); Şahinin söz. "Qurban qeyrətinizə" (1993); B.Quliyevin söz. tenor və xalq çalğı alətləri orkestri üçün "Döyüş cəngisi" (1993); Tuba və piano üçün "Xoral" (1993); Klarnet və piano üçün "Nəvaziş" Pyesi (1993); Faqot və piano üçün Pyes (1994); Fleyta və piano üçün "Səda" Pyesi (1994); Hoboy və piano üçün "Lay-lay" (1995); Klarnet və piano üçün "Sülh məş'əli" Pyesi (1995); Orqan üçün "Sarı gəlin" Pyesi (1995); Piano üçün 5 Variasiya (1995); İki royal üçün "Subito" Pyesi (1996); Valtorna üçün "Reperkussa" Pyesi (1996); Piano üçün "Passakalya" (1996); "Məhsəti" operası /libretto - F.Mehdiyev/ (1996); Piano üçün 2 "İkisəsli fuqa" (1997); Piano üçün "Baqatel" (1997); Qalibin söz. xor və orkestr üçün "Vətən nəğməsi" (1997); H.Sözlünün söz. soprano və orkestr üçün "Vüqarlı dağları sevirəm" (1997); Xor və orkestr üçün "Vətən keşiyində duran əskərəm"(1997); "Uşaq albomu" mahnı toplusu (1997); S.Vurğunun söz. soprano və kamera orkestri üçün "Bahar şərqisi" (1997); Trombon və piano üçün Pyes (1998); Müəllifin öz söz. uşaq xoru və piano üçün "Babamızın ad günü" (1998); "Uşaq albomu" mahnı toplusu (1998); Orqan üçün Variasiyalar /gənc orqançalanlar üçün/, (1998); "Segah" üstündə orqan üçün Fantaziya (1998); "Xocalı laylası" /gənc orqançalanlar üçün/ (1999); Orqan üçün "E'tiraz" Pyesi ( 2000); Nəfəsli alətlər üçün Sekstet (2000); A'capella xoru üçün 2 Miniatür (2000); İki fleyta və piano üçün "Səda" Pyesi (2001); "Tıq-tıq xanımın nağılı" - musiqili nağıl /söz. A.Şaiqindir/ (2001). Sənədli filmlərə musiqi: "Ayna və Həmid Sultanovlar" (1990), "Günəş və bulud" (2001). M.Füzuli, S.Vurğun, A.Şaiq, O.Zəngilanlı və b. şairlərin söz. uşaq xorları, mahnı və romanslar (1990 - 2001). Məqalə və dərs vəsaitləri: "Polifoniya üzrə qısa mühazirələr kursu". Dərs vəsaiti. /BMA-nın musiqişünas və bəstəkar tələbələri üçün/. (I kitab). B., ADNA, 1991; "Azərbaycan məqamları əsasında melodik modulyasiyalar" /metodik göstərişlər/. B., ADNA, 1993; Ali musiqi məktəbləri üçün "Polifoniya" fənni üzrə proqram, /həmmüəllif - B.Məmmədova/, B., ADNA, 1995; "Polifoniya üzrə qısa mühazirələr kursu". Dərs vəsaiti. /BMA-nın musiqişünas və bəstəkar tələbələri üçün/. (II kitab). B., ADNA, 1998; Onları bir daha görmək arzusu ilə. "Şərqi", bahar, 2001; İfaçılıq. /A.Əliyev - 50/. "Musiqi dünyası" jurnalı, 1-2, 2001. Respublika elmi konfranslarında mə'ruzə və çıxışlar (1990 - 2001). Dövri mətbuatda məqalələr (1990-2001).


DADAŞOV MƏMMƏDAĞA HACIAĞA OĞLU

Bəstəkar, 1951-ci il yanvarın 5-də anadan olub.

ƏSƏRLƏRİ: Skripka və piano üçün 2 Pyes (1991); Nəfəsli orkestr üçün "Marş" (1992); Piano üçün 6 Prelüd (1998). B.Vahabzadə, N.Xəzri, M.Rahim, İ.Dadaşov, O.Şamilin söz. 14 Mahnı (1990-2001).

 

 

         © Musigi Dunyasi, 2000